Agri-Mycin 50 65.8% 3LB NUFARM EPA# 55146-98
Vendor: NUFARM FINANCE BV
Item #71-1133
UM: 1